Ashes and Diamonds (1958, Andrzej Wajda, Polan…

Ashes and Diamonds (1958, Andrzej Wajda, Poland)